YRITYSVASTUU OSANA JOKAPÄIVÄISTÄ LIIKETOIMINTAA

Raahen Voimassa yritysvastuu toteutuu osana jokapäiväistä liiketoimintaa. Vastuullisuuden painopisteitä yrityksessä ovat energiatehokkuuden edistäminen sekä osaamisen, turvallisuuden ja ympäristötehokkuuden parantaminen.

Energiatehokkuuden edistäminen

Voimalaitos käyttää pääpolttoaineinaan terästehtaan prosesseissa syntyviä prosessikaasuja ja tuottaa noin puolet tehtaan käyttämästä sähköstä. Raahen tehtaan prosesseissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuotannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella sekä kaukolämpönä Raahen Energialle. Tehdas tuottaa lähes kaiken Raahen alueen kaukolämmön. Sitä käyttää noin 17 000 asukasta sekä valtaosa julkisista ja teollisuuden rakennuksista.

Kaasujen käyttöä pyritään jatkuvasti maksimoimaan ja ulkopuolisen polttoaineen käyttöä minimoimaan. Prosessikaasujen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen sekä korkea käytettävyys ja hyötysuhde vähentävät primäärienergian kulutusta. Prosessikaasujen poltto aiheuttaa myös vähemmän ilmapäästöjä verrattuna käytettävissä oleviin varapolttoaineisiin.

Osaamisen, turvallisuuden ja ympäristötehokkuuden parantaminen

Toiminnasta aiheutuu mm. hiilidioksidi-, hiukkas- ja rikkidioksidipäästöjä sekä typen oksidien päästöjä ilmaan. Vuonna 2014 voimalaitoksen kokonaispäästöt olivat 127 tonnia rikkidioksidia (v. 2013: 339), 172 tonnia typenoksideja (v. 2013: 175) ja 7 tonnia hiukkaspäästöjä (v. 2013: 24).

Voimalaitoksen tarvitsema jäähdytysvesi otetaan merestä ja Kuljunlahden makeavesialtaasta. Laitoksen päästöt vesistöön koostuvat kattila- ja jäähdytysvedestä sekä lauhde- ja sadevesistä. Vesistöpäästöjä valvotaan näytteenotolla, automaattisilla mittauksilla ja hälytyksillä sekä prosessinvalvontakierroksilla. 

Voimalaitoksen päästöjä tarkkaillaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Voimalaitos on osa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan ympäristövaikutusten tarkkailua. Laitoksen toiminnot sisältyvät tehtaan ISO 14001 -järjestelmän mukaiseen ympäristöasioiden hallintajärjestelmään ja ISO 9001-laatujärjestelmään.