Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä SSAB:llä ja sen tytäryhtiöissä, kuten Tibnorilla ja Ruukissa (”SSAB”). Asiakirjassa vastataan kysymyksiin, mitä henkilötietoja SSAB kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia käyttäjillä on. Käyttäjät voivat olla SSAB:n asiakkaita, asiakasyritysten edustajia, mahdollisia asiakkaita tai verkkosivuston vierailijoita (”käyttäjät”). 

SSAB:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluihin. Kyseiset sivustot ja palvelut ovat omien tietosuojaselosteidensa alaisia. SSAB ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista tai henkilötietojen käsittelystä kolmansien osapuolten toiminnoissa. Huomioi niiden omat tietosuojaselosteet ja niihin liittyvät muutokset.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä on SSAB AB (rekisteritunnus: 556016-3429, osoite: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Sweden), joka vastaa kaikesta konsernitason tiedonkäsittelystä, esimerkiksi SSAB-konsernin yritysten markkinointityökaluista. SSAB:n ensisijainen työsuhteiden tietosuojasta vastaava henkilö on: sähköposti: data.privacy@ssab.com

SSAB vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

SSAB käsittelee käyttäjien henkilötietoja eri tarkoituksissa, jotka selitetään alla.

2.1 Palvelun tarjoaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on verkkosivuston ylläpitäminen ja SSAB:n tuotteiden ja palvelujen toimittaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti käyttäjän kanssa solmittuun sopimukseen, mukaan lukien tarvittava käsittely ennen asiakassuhteen aloitusta.

2.2 Markkinointi ja viestintä

Käyttäjien henkilötietoja käytetään käyttäjien kanssa käytävän viestinnän hallintaan ja markkinointitarkoituksiin. Käsittely perustuu siten SSAB:n oikeutettuun etuun tarjota käyttäjille sivustolla asiaankuuluvaa ja päivitettyä tietoa. Lisäksi se perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun esitellä uusimpia tuotteitaan ja palvelujaan sekä henkilökohtaistaa käyttäjäkokemusta.

Elektroninen markkinointi perustuu jossakin määrin käyttäjien ennalta antamaan suostumukseen, esimerkkinä markkinointiviestien lähettäminen. Alla olevasta kohdasta 6 käyttäjä voi lukea lisää markkinointiviestinnästä ja siihen liittyvistä käyttäjän oikeuksista.

2.3 Tuotteiden ja palvelujen kehitystarkoitukset

SSAB:n tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja ja antaa käyttäjille tärkeää tietoa palveluista. Siksi SSAB voi käyttää henkilötietoja markkinoiden, käyttäjäryhmien ja sivuston käytön sekä analysointiin tarkoituksenaan kehittää ja parantaa sekä sivuston että SSAB:n tuotteiden ja palvelujen laatua. Tällainen käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun kasvaa ja kehittyä.

SSAB käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tilastollisiin tarkoituksiin laatiakseen nimettömiä, ryhmiteltyjä tilastoja, joiden avulla SSAB saa tietoa käyttäjien sivustonkäytöstä ja voi parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä. Katso lisätietoja SSAB:n evästekäytännöstä.

2.4 Tietoturva

SSAB voi käsitellä teknisiä tietoja jotkut henkilötiedot mukaan lukien tietoturvan ja petostentorjunnan vuoksi. SSAB ylläpitää tietoturvatoimenpiteitä turvatakseen yrityksen tietoja ja varoja, suojatakseen henkilötietoja, ehkäistäkseen rikollista toimintaa sekä varmistaakseen sivustojen ja palvelujen toiminnan. Tällainen käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun taata asianmukainen verkon saatavuus ja tietoturva.

2.5 Henkilötietojen käsittely SSAB-konsernin sisällä

Käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä muissa SSAB-konsernin yrityksissä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun järjestää ja hallita asiakassuhteita, markkinointia ja konsernin sisäisiä tietoturvatoimenpiteitä asianmukaisella ja toimivalla tavalla.

3. TIETOJEN KERUU

SSAB voi kerätä henkilötietoja eri keinoin, jotka selitetään alla.

3.1 Asiakassuhteet

SSAB käsittelee henkilötietoja ylläpitääkseen hyvää asiakassuhdetta, esimerkiksi tarjotessaan ja toimittaessaan tuotteita tai palveluja sekä viestiäkseen asiakkaidensa kanssa. Tähän henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjiltä. 
Käyttäjien vuorovaikutuksesta riippuen SSAB voi kerätä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot käyttäjästä, kuten, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Perustiedot käyttäjän työnantajasta, kuten yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilatut tuotteet ja palvelut, asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • Laskutustiedot, kuten tilinumerot, suoritetut ja erääntyvät maksut sekä lähetetyt laskut
 • Asiakasviestintä

3.2 Käyttäjän vuorovaikutus SSAB:n kanssa sivustolla tai muulla tavoin

SSAB voi kerätä henkilötietoja, kun asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, käyttää sivuston chat-toimintoa, ottaa muulla tavoin yhteyttä SSAB:hen, tilaa uutiskirjeen tai osallistuu kyselytutkimuksiin tai kilpailuihin sivustoilla tai muualla. Tähän henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjiltä.

SSAB voi kerätä henkilötietoja, jotka käyttäjä on antanut SSAB:lle, esim.:

 • Perustiedot käyttäjästä, kuten, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Perustiedot käyttäjän työnantajasta, kuten yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Yhteydenoton syyt ja siihen liittyvät tiedot
 • Kyselytutkimukset ja kilpailut, joihin käyttäjä on osallistunut.

3.3 Automaattisesti kerätyt tiedot sivuston ja palvelujen käytöstä

SSAB kerää ja käsittelee automaattisesti seuraavia teknisiä tietoja käyttäjästä sekä SSAB:n toimittamien sivuston, tuotteiden ja palvelujen käytöstä:

 • IP-osoite, laitteen tunniste, laitetyyppi, käytettävä käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset
 • käyttäjän aktiivisuus, kuten katsellut sivut ja klikatut tuotteet
 • palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot
 • sijainti/alkuperämaa

Nämä tekniset tiedot kerätään automaattisesti sivuston ja palvelujen käytöstä.

3.4 Muista lähteistä kerätyt tiedot

SSAB voi ajoittain kerätä tietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta, kuten sosiaalisesta mediasta ja markkinointiyrityksiltä. SSAB voi esimerkiksi saada haltuunsa sosiaalisessa mediassa olevan käyttäjäprofiilin perustiedot, jos käyttäjä kirjautuu SSAB:n sivustolle tai palveluihin sosiaalisen median käyttäjätilinsä kautta.

4. TIETOJEN JAKAMINEN

SSAB voi luovuttaa käyttäjien henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • SSAB-konsernin muut yritykset yllä mainituissa tarkoituksissa
 • luotetut palveluntarjoajat, kuten jakelijat ja markkinointipalveluntarjoajat yllä mainituissa tarkoituksissa. Luotetut palveluntarjoajat toimivat aina kuitenkin SSAB:n puolesta ja SSAB vastaa käyttäjien henkilötietojen käytöstä.
 • kun lainsäädäntö niin sallii tai edellyttää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten täyttämiseksi, esim. haasteet tai vastaavalla tavalla velvoittavat säädökset
 • mikäli SSAB on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai liiketoimintaomaisuuden myynnissä kokonaan tai osittain
 • mikäli SSAB uskoo vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen SSAB:n oikeuksien turvaamiseksi, käyttäjien ja muiden henkilöiden turvallisuuden suojelemiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaisvaatimuksiin vastaamiseksi.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

5.1 Konsernin sisäiset siirrot

Koska jotkut SSAB-konsernin yritykset sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella, käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Tässä tapauksessa SSAB käyttää vaadittuja vakiintuneita mekanismeja, jotka mahdollistavat siirron EU/ETA-maiden ulkopuolelle, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

5.2 EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevat palveluntarjoajat

SSAB voi käyttää alihankkijoita sivuston tai palvelujen tarjoamiseen. Tarvittaessa sekä sivuston ja palveluntarjoamisen edellyttämissä määrin henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan. Tässä tapauksessa SSAB käyttää vaadittuja vakiintuneita mekanismeja, jotka mahdollistavat siirron kyseisten kolmansien maiden alihankkijoille, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita. SSAB luottaa niin kutsuttuun Privacy Shield -järjestelyyn Yhdysvalloissa sijaitsevien, Privacy Shield -sertifioitujen palveluntarjoajien osalta. Lisätietoja Privacy Shield -järjestelystä, jonka on kehittänyt Yhdysvaltojen kauppaministeriö ja EU-komissio, sekä asiaan liittyvistä, henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista löytyy täältä.

6. MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Kun käyttäjä antaa SSAB:lle yhteystietonsa esimerkiksi ostaessaan tuotteen tai palvelun, ottaessaan yhteyttä SSAB:n asiakaspalveluun, tilatessaan käsikirjan tai muita materiaaleja sivustolla tai osallistuessaan kilpailuun, SSAB voi käyttää käyttäjän henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, esitelläkseen tuotteita ja palveluja sekä henkilökohtaistaakseen käyttäjäkokemusta. Käyttäjille annetaan mahdollisuus antaa suostumuksensa etukäteen tai sovellettavan lainsäädännön salliessa lakkauttaa markkinointiviestien vastaanotto SSAB:ltä tai konsernin muilta yrityksiltä.

6.1 Sähköinen markkinointi

SSAB voi lähettää asiakkaalle tietoja tuote- ja palvelupäivityksistä, uutiskirjeitä ja muuta viestintää nykyisistä tai uusista tuotteista ja palveluista sähköpostitse ja tekstiviestitse (SMS), jos käyttäjä on antanut suostumuksensa etukäteen tai jos sovellettava lainsäädäntö muulla tavoin sallii sen SSAB:lle.

Käyttäjä voi lopettaa markkinointiviestinnän tilaamisen milloin tahansa napsauttamalla sähköpostiviestien alareunassa olevaa ”unsubscribe”-linkkiä.

6.2 Tilastot ja erittely

SSAB voi luoda käyttäjäryhmäprofiileja tai segmentoida tietoja laatiakseen nimettömiä, ryhmiteltyjä tilastoja SSAB:n sivustojen, tuotteiden ja palvelujen käytöstä, esimerkiksi arvioidakseen käyttäjien, katseltujen sivujen ja sähköpostiviestin lukukertojen lukumäärää sekä havaitakseen, mitkä sivuston osat ovat käyttäjille hyödyllisimpiä, jotta se voi tunnistaa parannettavat ominaisuudet ja lähettää käyttäjäryhmille kontekstiperusteista mainontaa. Näihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen vaan sen analysoimiseen, miten käyttäjät tai käyttäjäryhmät yleisesti ottaen käyttävät sivustoa tai palveluja.

6.3 Kohdennettu mainonta

SSAB tai SSAB:n mainontakumppanit voivat esittää käyttäjälle sisältöä tai mainoksia. Käyttäjä voi nähdä esimerkiksi mainoksen SSAB:n sivustolla äskettäin katselemastaan tuotteesta. SSAB käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita esittääkseen personoituja mainoksia, jotka perustuvat esimerkiksi käyttäjän selauskäyttäytymiseen, ostohistoriaan tai kirjautumistietoihin. 

Kun SSAB kerää tai käyttää käyttäjän verkkoselaamiseen liittyviä tietoja sähköiseen markkinointiin, käyttäjällä on oikeus kieltää se milloin tahansa ottamalla yhteyttä SSAB:hen. Lisätietoja kieltämisoikeudesta löytyy alla olevasta kohdasta 8.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten on välttämätöntä. Sen jälkeen tiedot poistetaan, paitsi jos lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet toisin edellyttävät. 
Tässä ovat säilytysaikoja koskevat pääsäännöt:

 • Asiakkaita koskevat henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin pitkään kuin on tarpeen tai kuin lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellyttävät esimerkiksi laskutuksen vuoksi
 • Asiakaspalvelun, muun SSAB:n Kanssa käydyn vuorovaikutuksen sekä kyselytutkimusten ja kilpailujen yhteydessä kerätyt tiedot säilytetään niin pitkään kuin kyseessä olevan asian hoitamisen kannalta on tarpeen. 
 • SSAB poistaa tai anonymisoi markkinointitarkoituksiin käytetyt tiedot kohtuullisen ajanjakson kuluttua viimeisimmästä yhteydenotosta käyttäjän ja SSAB:n välillä, jollei lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellytä tietojen säilyttämistä.
 • Jos käyttäjällä on kysyttävää tietojen säilytyksestä markkinointitarkoituksiin, käyttäjän on syytä tutustua alla olevaan kohtaan 8, jossa kerrotaan lisää käyttäjän oikeuksista.

8. YKSITYISYYDENSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tarkastella henkilötietoja, jotka SSAB on hänestä tallentanut. 

Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta, päivitystä tai poistoa milloin tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin ehdottoman välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen tehtävien toimeenpanemiseksi, ja niitä voidaan myös edellyttää lailla. Kyseisten tietojen poistamista ei välttämättä sallita sovellettavassa laissa, jossa säädetään määräävistä säilytysajoista. 

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää SSAB:n oikeutettuun etuun perustuva käsittely käyttäjän tiettyyn tilanteeseen liittyvin perustein. Käyttäjillä on oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisessa laajuudessa.

Käyttäjällä on oikeus tietojen siirrettävyyteen, eli oikeus vastaanottaa henkilökohtaisia tietoja jäsennetyssä, vakiintuneessa koneella luettavassa muodossa ja välittää henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Tämä koskee vain käyttäjän antamia, asiakassopimukseen tai käyttäjän suostumukseen perustuvia henkilötietoja.

Lähetä yllä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt SSAB:lle osoitteeseen [data.privacy@ssab.com].

Jos käyttäjä kokee, että SSAB:n tavassa käsitellä käyttäjän henkilötietoja on ongelmia, käyttäjällä on oikeus toimittaa valitus EU/ETA-alueella kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

9. TIETOTURVA

SSAB ylläpitää kohtuullisia turvatoimenpiteitä, mukaan lukien fyysiset, sähköiset ja menettelylliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta. SSAB rajaa näiden tietojen käyttöoikeuden valtuutetuille työntekijöille ja urakoitsijoille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka saavat käsitellä tietoja yksinomaan SSAB:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa, että vaikka SSAB pyrkii suojaamaan henkilötiedot kohtuullisin turvatoimin, mikään turvajärjestelmä ei voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaongelmia.

10. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

SSAB voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja asiaan liittyviin tietoihin. SSAB suosittelee, että käyttäjät tarkastelevat tietosuojaselostetta säännöllisesti havaitakseen mahdolliset muutokset. SSAB kirjaa tietosuojaselosteeseen aina päivämäärän, jotta käyttäjät havaitsevat muutokset. Huomioi, että tietosuojaseloste on tarkoitettu vian tiedoksi.
SSAB tiedottaa käyttäjiä mahdollisista muutoksista asianmukaisten, saatavilla olevien kanavien kautta.

11 OTA YHTEYTTÄ SSAB:HEN

SSAB:n tietosuojaselostetta tai SSAB:n yksittäisestä käyttäjästä hallussaan pitämiä henkilötietoja koskevissa pyynnöissä voit ottaa yhteyttä SSAB:hen sähköpostitse osoitteeseen [data.privacy@ssab.com].

Evästeseloste

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle.

Välttämättömät evästeet

Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat hiushuonesofelia.fi sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin.

hiushuonesofelia.fi sivuston asettamat välttämättömät evästeet:
 

Eväste: Säilytysaika:
ConcreteSitemapTreeID
CONCRETE5_LOGIN
CONCRETE5
istunto (session)

cookieconsent_status 

(tallentaa tiedon evästesuostumuksesta 

allow/deny) 

1 vuosi


Seurantaevästeet

Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut hiushuonesofelia.fi verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut hiushuonesofelia.fi verkkosivulle

Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt.

 

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin datan turvaaminen

Google Analyticsin asettamat evästeet ja voimassaoloajat:

Eväste: Säilytysaika:
_gid 1pv
_ga 24kk
_gat_gtag_UA_139527049_1 1min


Evästeiden hallinta

Google maps

Sivustolla käytetään kolmannen osapuolen sovellusta, Google Maps -karttaa. Tämä sovellus voi sivulatauksen yhteydessä asettaa käyttäjän selaimeen evästeitä, jotka välittävät tietoa kolmannelle osapuolelle. Tähän sovellukseen sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Näiden evästeiden toimintaan ei voi vaikuttaa tällä sivustolla säädettävistä evästeasetuksista. Lisätietoa Googlen tietosuojasta täällä. (tuohon linkki: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi)

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta:Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.